Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 1. Administratorem danych osobowych (czyli podmiotem przetwarzającym dane) jest HERZOG s p. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach (47-303), ul. Ks. Koziołka 67. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zainteresowany proszony jest o kontakt pod adresem mailowym office@herzog.com.pl lub pod numerem telefonu 77 43 53 069.
 2. Przekazane i pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, wykonania zawieranych umów, w celu dokonywania rozliczeń, w tym wystawiania i przechowywania faktur oraz pozostałych dokumentów księgowych; w celu archiwizacji z uwagi na prawny obowiązek przechowywania poszczególnych danych; w celu dochodzenia roszczeń, w celach marketingowych Administratora, przesyłania newslettera (za uprzednią zgodą Klienta)
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Zainteresowanych, podane dobrowolnie: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), nr NIP.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  1.  Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Dane mogą być przekazywane uprawnionym podmiotom, organom publicznym oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora: partnerzy świadczący usługi techniczne (np. obsługa, rozwój systemów i urządzeń informatycznych, strony internetowej, reklamy), księgowości, operatorzy pocztowi, archiwizacji i utylizacji dokumentów, obsługi prawnej oraz ubezpieczeń).
 6. Dane osobowe Zainteresowanego są przetwarzane zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”) i przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych
 7. Zainteresowanemu, w zależności od podstawy prawnej przetwarzanych danych oraz celu przetwarzania danych, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1.  Każdemu Zainteresowanemu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze danych Administratora, które jej dotyczą, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, szczególnie jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  2. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora Zainteresowany, którego dane dotyczą uprawniony jest także do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.
  3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowne żądanie poprzez wiadomość pocztą elektroniczną na adres office@herzog.com.pl albo pisemnie na adres siedziby Administratora.
  4. 7.4 Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  5. 7.5 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją a zawsze są konsultowane przez pracownika Administratora.
  1. Partnerzy współpracujący z Administratorem mogą przetwarzać dane zebrane za pośrednictwem strony internetowej Dane te zbierane są za pośrednictwem plików cookies. Dane jakie mogą być przekazywane to w szczególności: Adres IP (Internet Protocol), dane geolokalizacyjne pochodzące z adresu IP Zainteresowanego, identyfikator reklamy mobilnej (MAID) (który pozwala programistom aplikacji mobilnych określić, kto korzysta z ich aplikacji mobilnych), identyfikator aplikacji mobilnej, typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz datę i godzinę w której Zainteresowany odwiedził witrynę internetową Administratora, zachowanie w witrynie takie jak czas jej przeglądania przez Zainteresowanego oraz przejawiane przez niego zainteresowania, odnośny adres URL i sposoby wyszukiwania w sieci, których Zainteresowany używa do lokalizowania i odwiedzania witryny internetowej Administratora, informacje na temat korzystania przez Zainteresowanego z narzędzi (np. do wyszukiwania określonych treści w witrynie) Dane te pozwalają na stworzenie profilów marketingowych odbiorców reklam oraz analizę funkcjonalności strony w celu dostosowania jej do preferencji potencjalnych Zainteresowanych.
  2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez witrynę internetową Administratora i przechowywane na komputerze zawierające informacje związane z korzystaniem przez Zainteresowanego z witryny. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu obsługi witryny internetowej.
  3. Administrator może wykorzystywać Cookies własne w szczególności: w celu poprawnej konfiguracji serwisu, w celu uwierzytelniania Zainteresowanego w serwisie i zapewnienia sesji Zainteresowanego w serwisie, zapamiętania lokalizacji Zainteresowanego, w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, w celu świadczenia usług reklamowych.
  4. Administrator może wykorzystywać Cookies zewnętrzne.
  5. Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu stosowania technologii Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA), która pomaga firmom i właścicielom witryn analizować ruch na ich witrynach i w aplikacjach. Dane generowane przez Google Analytics mogą być połączone przez klienta Google Analytics za pomocą technologii Google, z plikami cookie innych firm związanymi z wizytami w innych witrynach
  6. Witryna Administratora może korzystać z funkcji Google AdWords Remarketing firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Technologia remarketingu za pośrednictwem Google AdWords umożliwia Administratorowi zwracanie się do Zainteresowanego, który odwiedził już witrynę internetową Administratora i zainteresował się ofertą Administratora z ukierunkowaną reklamą na stronach sieci partnerów Google. W tym celu, podczas odwiedzin na witrynie internetowej Administratora, tworzony jest plik cookie, umożliwiający rozpoznanie Zainteresowanego podczas odwiedzin na stronach partnerów reklamowych Administratora. Ponadto może być analizowane zachowanie Zainteresowanych, co jest następnie wykorzystywane do ukierunkowanego polecania produktów oraz reklamy opartej na zainteresowaniach. Zapisane w pliku cookie dane nie są łączone z innymi danymi osobowymi w celu tworzenia profilu Zainteresowanego. Korzystając ze witryny internetowej Administratora, Zainteresowany wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Zainteresowanego danych w opisany wyżej sposób i w celach określonych powyżej.
  7. Jeżeli Zainteresowani nie życzą sobie wykorzystania plików cookies, mogą w każdej chwili zarządzać użyciem plików w tym zrezygnować z tej formy gromadzenia danych w następujący sposób:
   1. Poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej, gdzie w ustawieniach zabezpieczeń można niezależnie od siebie dopuszczać lub blokować tymczasowe i trwale zapisane pliki cookie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w zakładce Pomoc w menu każdej przeglądarki.
   2. Za pośrednictwem specjalnie przeznaczonych do tego narzędzi do obsługi wyborów konsumenckich, które służą do zarządzania plikami cookie używanymi do wyświetlania reklam, opartych na zainteresowaniach Użytkowników dostępnych np. tutaj http://www.youronlinechoices.eu lub tutaj http://www.aboutads.info/choices/ .
  8. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód w komputerze Zainteresowanego i nie zawierają wirusów.
  9. Powszechnie stosowane są dwa rodzaje plików cookie – sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne, to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Cookies stałe pozostają w pamięci urządzenia użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia.
 9. Przekazane i pozyskane dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
 10. Administrator może przetwarzać za pomocą odpowiedniego oprogramowania np. Google Analytics następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Zainteresowanego z Usług (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Zainteresowany;
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Zainteresowanego z usług świadczonych ewentualnie elektronicznie przez Administratora;
  3. Informacje o skorzystaniu przez Zainteresowanego z usług świadczonych ewentualnie drogą elektroniczną;
 11. Dane eksploatacyjne mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzających stronę internetową Administratora i nie są ujawniane osobom trzecim.

Nasz partner za granicą, SACHSE – Personaldienstleistungen GmbH

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny, prowadzenia analiz ukierunkowanych na dostosowanie witryny do oczekiwań Użytkowników i prezentowania reklam dostosowanych do ich upodobań.

Korzystanie z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Zapoznaj się z nią zanim wyrazisz zgodę.

Rozumiem